REGULAMIN DODAWANIA OPINII

Regulamin dodawania opinii o produktach i usługach Kody Świadomości w serwisie www.kodyswiadomosci.org i na kanale you tube: Kody Świadomości

Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników na temat Kody Świadomości Ewa Rożnowska na stronie internetowej www.kodyswiadomosci.org i kanale you tube: https://www.youtube.com/@KodySwiadomosci

Użytkownik zamieszczając w serwisie www.kodyswiadomosci.org i https://www.youtube.com/@KodySwiadomosci Opinię, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. To samo ma miejsce w przypadku zamieszczania Opinii Użytkowników przez Kody Świadomości Ewa Rożnowska, za zgodą Użytkowników.

Definicje:

Administrator – Kody Świadomości Ewa Rożnowska, administrator strony internetowej www.kodyswiadomosci.org i kanału you tube: https://www.youtube.com/@KodySwiadomosci

Opinia – informacja zamieszczona przez Użytkownika w serwisie www.kodyswiadomosci.org i kanale you tube: https://www.youtube.com/@KodySwiadomosci wyrażająca stanowisko Użytkownika, co do świadczonych przez Kody Świadomości Ewa Rożnowska, usług i produktów.

Serwis – strona internetowa www.kodyswiadomosci.org i kanał you tube: https://www.youtube.com/@KodySwiadomosci

Użytkownik – klient Kody Świadomości Ewa Rożnowska, który skorzystał z usług i produktów świadczonych przez Kody Świadomości Ewa Rożnowska, któremu wystawia Opinię w Serwisie.

Zasady dodawania Opinii przez Użytkownika:

Opinie mogą zamieszczać wyłącznie Użytkownicy oraz Administrator, za zgodą Użytkownika.

Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu) oraz imię i nazwisko (nazwisko tylko do wglądu Administratora). Administrator może wykorzystać wymienione w Serwisie dane w celu weryfikacji prawdziwości okoliczności opisanych w treści Opinii.

Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad pisowni i gramatyki.

Przedmiotem Opinii stanowić powinny poziom oraz jakość świadczonych przez Kody Świadomości Ewa Rożnowska, usług i produktów.

Wystawiane przez Użytkownika Opinie o Kodach Świadomości Ewa Rożnowska, powinny opierać się na osobistych i bezpośrednich doświadczeniach Użytkownika.

Opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest dodawanie opinii w celu pomówienia.

Niedozwolone jest zamieszczanie w Opiniach treści reklamowych oraz marketingowych.

Niedozwolone jest umieszczanie w Opiniach odnośników do innych stron internetowych.

Opinia wystawiona przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji jej treści. przez Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego w Serwisie.

Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Administratora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii zamieszczanych przez Użytkowników.

Postanowienia końcowe:

Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem zamieszczającym w Serwisie Opinie.

Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie.

Administratorem podanych danych osobowych są Kody Świadomości Ewa Rożnowska. Podane dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika przechowywane będą bezterminowo, chyba że Użytkownik zażąda usunięcia swoich danych. Użytkownik ma prawo żądania od Kody Świadomości Ewa Rożnowska dostępu do swoich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania. Kody Świadomości Ewa Rożnowska poinformuje Użytkownika o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane. Użytkownik ma prawo otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do Administratora na adres kodyswiadomosci@gmail.com.